Štatút súťaže

Pravidlá súťaže

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je BikeUP s.r.o. so sídlom Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava, IČO 50 257 391, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.ć. 110979/B (ďalej len „Usporiadateľ“).

Usporiadateľ je zároveň prevádzkovateľ súťaže.

(ďalej len „Prevádzkovateľ súťaže“).

Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“ alebo „Štatút“).

2. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutočňuje dňa 22. marca 2024 v čase od 09:00 hod. do 24. marca 2024  17:00 hod. Žrebovanie súťaže sa uskutoční do 7 dní od ukončenia súťaže. Miestom, kde sa súťaž realizuje je agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Výstavná 4, Nitra 949 01, na festivale Caravan Bike Travel 2023.

3. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže na účely týchto Pravidiel je každá fyzická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel. Na súťaži sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa a osoby blízke v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Vyžrebovaný bude jeden výherca. Výhru nie je možné výhercom presunúť na tretiu osobu.

4. Podmienky súťaže

Účastník súťaže súčasne udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlasí so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za chyby a omyly vzniknuté počas registrácie.

Záujemca sa môže zúčastniť súťaže tak, že vyplní definované kontaktné údaje na stránke formuláru, ktorý poskytne Usporiadateľ a zároveň odošle svoje údaje.

O víťazoch rozhodne Usporiadateľom poverená osoba, ktorá vyberie – formou vyžrebovania z Účastníkov súťaže jedného výhercu na konci súťaže v termíne podľa bodu 2 týchto Pravidiel.

Výherca po písomnom potvrdení výhry bude Usporiadateľom kontaktovaný s bližšími informáciami týkajúcimi sa prevzatia predmetu výhry, manipulácii a príslušným kontaktom na zodpovednú osobu za usporiadateľa.

Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

5. Oznámenie výhry

Výherca bude o výhre informovaný emailom, ktorý uviedol na žrebovacom lístku. Výherca je povinný zrealizovať začatie čerpania výhry do 30.4.2024. Pre prijatie výhry sa vyžaduje písomné potvrdenie výhry prostredníctvom emailu po kontaktovaní výhercu a písomným potvrdením preberacieho protokolu. 

6. Výhry

Výhra v žrebovaní pre jedného výhercu je:

  • Ochranná prilba pre dieťa.

Vecná výhra, ktorej hodnota je vyššia ako 350 eur, podlieha v plnej výške dani z príjmov. Daň z vecnej výhry je výherca povinný vyrovnať sám, a to podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb v zmysle ustanovenia § 32 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca si sám zabezpečí ostatné odvodové povinnosti z tejto výhry. Informácia o hodnote vecnej výhry bude súčasťou preberacieho protokolu.

7. Osobné údaje a súhlas so zverejnením podľa § 11 Občianskeho zákonníka

Účastník súťaže berie na vedomie, že pre účasť v tejto súťaži a pre prebratie výhry je potrebné udeliť súhlas so spracovaním poskytnutých potrebných a nevyhnutných osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a používať údaje použité v súvislosti so súťažou podľa týchto pravidiel súťaže v súlade s právnym poriadkom SR., ako aj za podmienok stanovených v tomto Štatúte, najmä v bode 8 tohto Štatútu.

Výherca, ako aj osoby, ktoré výherca určí ako sprievod, udeľujú prevzatím výhry poskytnutej do súťaže Usporiadateľom a/alebo partnermi súťaže od Usporiadateľa a podpísaním protokolu o prevzatí výhry súhlas na uvedenie mena a priezviska, ako aj bezvýhradný súhlas na bezodplatné použitie jeho podobizne, obrazových snímok, obrazových a zvukových, zvukovo-obrazových záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy v súvislosti so súťažou, v súlade s ustanoveniami § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, na účely prezentácie a propagácie súťaže a/alebo aktivít súvisiacich s prezentačnými aktivitami Usporiadateľa, a to všetkými obvyklými spôsobmi prezentácie alebo propagácie (napr. uverejnením v elektronických a printových médiách, tlačových materiáloch, v teletexte, v sieti internet, sprístupňovaním záznamu verejnosti) najmä na a) vyhotovenie originálu videozáznamu a audiozáznamu produkcie, b) zaradenie záznamu predstavenia alebo jeho časti do iného zvukového alebo audiovizuálneho záznamu, c) sprístupňovanie zvukového alebo audiovizuálneho záznamu predstavenia verejnosti prostredníctvom internetu, d) sprístupňovanie zvukového alebo audiovizuálneho záznamu predstavenia verejnosti prostredníctvom televízneho prenosu a akéhokoľvek iného šírenia televízneho záznamu týkajúceho sa predmetnej súťaže.

8. Podmienky spracúvania osobných údajov účastníkov

A. Úvodné ustanovenia

Nižšie uvádza Usporiadateľ Podmienky spracovania osobných údajov Účastníkov (ďalej len „Podmienky“ pre tento bod Štatútu) Usporiadateľom ako prevádzkovateľom pri účasti v Súťaži, nakoľko je spracovanie osobných údajov nevyhnutnou podmienkou pre účasť v Súťaži.

V týchto Podmienkach sa primerane používajú pojmy upravené v Štatúte.

Podmienky vychádzajú z (i) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a (ii) o ochrane osobných údajov.

B. Účel spracovania

Účastník účasťou v Súťaži, t.j. registráciou – vyplnením kontaktných údajov vo formulári, prejavením súhlasu so Štatútom Súťaže a prejavením súhlasu so spracovaním údajov podľa týchto Podmienok berie na vedomie, že je nutné spracúvanie jeho osobných údajov podľa týchto Podmienok, pre organizáciu Súťaže, vyhodnotenie, odovzdanie výhier a kontrolu dodržiavania pravidiel Súťaže a zdokladovanie priebehu súťaže.

C. Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov Účastníka na účely súvisiace s účasťou v súťaži, kontrolou splnenia podmienok a vyhodnotenia súťaže je poskytnutie súhlasu Účastníka – dotknutej osoby, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, pri registrácii v Súťaži. Účastník nie je povinný svoje osobné údaje na žrebovací lístok poskytnúť a udeliť súhlas s ich spracúvaním, no v takom prípade sa bez ich poskytnutia a udelenia súhlasu nedá umožniť účasť účastníka v Súťaži.

Uplatnenie a obhajovanie prípadných právnych nárokov, súvisiacich so súťažou, je oprávneným záujmom Usporiadateľa, ktorý je právnym základom spracúvania osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Ak sa pre niektoré osobné údaje vyžaduje právnymi predpismi ich ďalšie evidovanie alebo archivovanie, bude Usporiadateľ po skončení zmluvného vzťahu (súťaže) osobné údaje archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností, vyplývajúcich z daňových a účtovných právnych predpisov, pričom ide o právny základ v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Pokiaľ účastníci dobrovoľne udelili súhlas na zasielanie marketingových ponúk, je tento súhlas právnym základom spracúvania podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

D. Rozsah spracúvaných osobných údajov

[pre účel účasť v Súťaži]

Pre účasť v Súťaži je nevyhnutné, aby Účastník poskytol Usporiadateľovi a aby boli spracúvané Usporiadateľom nasledujúce osobné údaje:

  • Meno a priezvisko
  • E-mailová adresa

  [pre účel odovzdania výhry]

V prípade výhry a po kontaktovaní zo strany Usporiadateľa, bude pre účely dokladovania priebehu súťaže, identifikácie Účastníka, respektíve Výhercu, pre účely spolupráce s inými orgánmi a inštitúciami v rozsahu kontroly alebo poskytnutia súčinnosti pri ich činnosti v súvislosti so Súťažou v zmysle zákonných predpisov, ako aj v súvislosti s odovzdaním výhry nevyhnutné, aby Účastník poskytol Usporiadateľovi a aby Usporiadateľ spracúval okrem predchádzajúcich údajov aj nasledujúce osobné údaje:

  • Meno a Priezvisko
  • Poštová adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto)
  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo

V prípade výhry Účastníka je nevyhnutné  pre účely zverejnenia údajov o výhercovi na stránke facebook.com podhttps://www.facebook.com/BikeUP.rent v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s prezentáciou súťaže s tým, že môžu byť vytvárané a zverejňované aj zvukové a audiovizuálne záznamy výhercov súťaže bez obmedzenia územia po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže, aby Účastník poskytol nasledovné údaje:

  • Meno a priezvisko

  [pre účel marketingovej komunikácie]

Ak Účastník prihlásením do súťaže prejavil súhlas s použitím údajov na marketingové činnosti Usporiadateľa (zasielane direct mailov, newslettrov, zobrazovanie platenej reklamy na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, portáli YouTube a vo vyhľadávaní Google), a to informácie k súťažiam, a predstaveniam, v takom prípade Usporiadateľ spracúva pre tento účel výlučne:

  • E-mailová adresa
  • Meno a Priezvisko

Poskytnuté údaje je možné meniť, respektíve namietať u Usporiadateľa oznámením prostredníctvom e-mailu na adresu doplniť prosím mailovú adresu.

E. Doba uchovávania OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje Účastníka budú spracúvané do 30.4.2024 na účel kontroly splnenia podmienok Súťaže a na umožnenie čerpania výhry. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchovávané len v nevyhnutne obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly Súťaže zo strany orgánu dozoru.

F. Ďalšie podmienky spracúvania OSOBNÝCH ÚDAJOV

Usporiadateľ nebude poskytovať spracúvané osobné údaje tretím osobám, aby ich spracúvali pre seba.

Usporiadateľ nemá v pláne bezdôvodne využiť pri spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľov, pokiaľ to nebude nevyhnutné na zabezpečenie Súťaže; pokiaľ to nevyhnutné bude, v takom prípade môže niektoré spracovateľské operácie delegovať na svojich dodávateľov (poskytovateľov výhier do súťaže, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb, prípadne účtovní, daňoví a právni poradcovia, atď.), ktorí ako sprostredkovatelia môžu osobné údaje pre Usporiadateľa ako prevádzkovateľa spracovávať. Takýto sprostredkovatelia budú spracúvať osobné údaje výlučne podľa pokynov Usporiadateľa a budú povinní dodržiavať predpisy o ochrane údajov a tieto Podmienky. Všetci sprostredkovatelia budú starostlivo vybraní a získajú prístup k osobným údajom len v takom nevyhnutnom rozsahu a na také obdobie, ktoré je potrebné na poskytnutie ich služieb a zároveň vždy v rámci rozsahu a doby, v akom Účastník súhlasil so spracovaním osobných údajov.

Usporiadateľ nebude vykonávať prenos spracúvaných údajov do tretích krajín.

Verejným orgánom sa poskytnú spracúvané údaje len v zákonom stanovených prípadoch a v zákonom stanovenom rozsahu..

G. Podmienky ochrany spracúvaných údajov

Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané elektronicky a fyzicky (písomnou formou). Usporiadateľ zabezpečil také bezpečnostné opatrenia (technické a procesné), aby osobné údaje Účastníkov Súťaže v najväčšom rozsahu chránil pred neželaným prístupom, zneužitím alebo odcudzením. 

H. Práva Účastníka – dotknutej osoby

Účastník Súťaže bude mať v súvislosti s jeho spracúvanými údajmi práva obsiahnuté v článku 12–23 GDPR, najmä nasledujúce práva:

a)  právo na informácie a transparentnosť spracúvania – Účastník má právo od Usporiadateľa kedykoľvek požadovať informácie o spracúvaných údajoch a ďalších parametroch a podmienkach ich spracúvania (napr. o ich pôvode, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým sa tieto údaje odovzdávajú, o účele spracovania).

b) právo na odvolanie súhlasu – súhlas na spracovanie osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov, s okamžitou účinnosťou.

d) právo na vymazanie (na zabudnutie) a právo na obmedzenie spracúvania – Účastník má právo na vymazanie jeho osobných údajov spracúvaných Usporiadateľom. Ak by výmaz odporoval príslušným právnym predpisom, namiesto vymazania všetkých spracúvaných údajov sa môže uskutočniť iba ich čiastočné vymazanie alebo zamknutie. V stanovených prípadoch má Účastník právo požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov.

e) právo na prenosnosť údajov – Účastník môže požiadať Usporiadateľa o prenos svojich osobných údajov, ktoré spracúva, inému prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežnom a čitateľnom formáte a pokiaľ je to technicky realizovateľné.

f) právo namietať – Účastník má právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov založenom na oprávnenom záujme, ako aj namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

I. Kontaktné údaje a uplatnenie práv Účastníka

Za účelom uplatnenia práv účastníka v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, resp. v prípade potreby kontaktu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov môže Účastník kontaktovať Usporiadateľa elektronicky na e-mailovej adrese prosím doplniť email alebo poštou na adrese Usporiadateľa uvedenej v Štatúte. Organizátor je oprávnený overiť totožnosť žiadateľa pred tým, ako vyhovie jeho žiadosti o uplatnenie práv dotknutej osoby.

9.  Záverečné ustanovenia

1. Súťažiaci sa zaväzuje, že uvedie pravdivé údaje a bude postupovať v súlade s podmienkami uvedenými v tomto štatúte. Svojou účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje svoj súhlas so štatútom súťaže.

2. Súťažiaci, ktorý získa Výhru uvedenú v tomto štatúte, zároveň na základe podpisu Protokolu súhlasí s tým, aby usporiadateľ súťaže, prípadne zverejnil a sprístupnil verejnosti údaje o súťažiacom – v rozsahu mena a priezviska, v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa v súvislosti s prezentáciou súťaže a jeho výrobkov s tým, že môžu byť vytvárané a zverejňované aj obrazové, zvukové a audiovizuálne záznamy výhercov súťaže bez obmedzenia územia po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže. Takéto záznamy môžu byť vyhotovené aj v priebehu odovzdávania výhier.

3. Súťažiaci sa zaväzuje riadiť sa týmto Štatútom, pokynmi Usporiadateľa a prevádzkovateľa súťaže a iných osôb podieľajúcich sa na súťaži; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch týkajúcich sa súťaže konečné a záväzné pre všetkých súťažiacich. Žiadny súťažiaci nemá nárok na výhru, pokiaľ nesúhlasí s týmto Štatútom a nesplní povinnosti z neho vyplývajúce. Súťažiaci tiež nemá nárok na výhru, ak nesplnil podmienky súťaže.

4. Právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a súťažiaci sa zaväzujú sa im podrobiť.

5. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie súťažiaceho zo súťaže pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však ku momentu odovzdania výhry.

6. Účastníci súťaže sa tejto súťaže zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať cenu v inom rozsahu ako určil Usporiadateľ súťaže v tomto štatúte. Usporiadateľ súťaže má právo na posúdenie splnenia podmienok tejto súťaže a rozhodnutie o ich splnení, resp. nesplnení. Podľa ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, nemožno výhru z tejto súťaže vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. 

7.  Usporiadateľ vyhlasuje túto Súťaž a vydáva tento Štatút. Súťaž je hrou v zmysle § 845 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Súťaž je zároveň propagačnou súťažou v zmysle § 3 ods. 5 zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a preto sa na ňu ustanovenia uvedeného zákona týkajúce sa prevádzkovania a organizácie hazardných hier nevzťahujú. Nejedná sa o verejnú súťaž v zmysle § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka. Rovnako sa nejedná o hazardnú hru v zmysle § 3 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

V Bratislave 22.3.2024