Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky prenajímateľa pre nájom bicyklov a predaj príslušenstva

Úvodné ustanovenia

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou BikeUP s.r.o. so sídlom Vajnorská 136A, 831 04 Bratislava, IČO : 50 257 391, zap. v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vl.č. 110979/B ako prenajímateľom a fyzickou osobou ako nájomcom.

 I. Uzatvorenie a doba platnosti zmluvy 

Zmluva o nájme bicykla je uzatvorená elektronicky podpísaním Zmluvy o nájme bicykla postupom uvedeným na internetovej stránke www.bikeup.rent a týmto dňom zároveň nadobúda účinnosť (ďalej len „zmluva“). Uzatvorením zmluvy postupuje prenajímateľ nájomcovi právo na užívanie bicykla (ďalej tiež ako „predmet nájmu“) na dobu maximálne 36 mesiacov. Uzatvorením zmluvy vyslovuje nájomca svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

II. Dodanie a prevzatie predmetu nájmu

Prenajímateľ je povinný dodať predmet nájmu v lehote a na adresu uvedenú nájomcom pri potvrdení objednávky. V prípade, že je predmet nájmu na sklade, doba dodania je 3 dni (72 hod) počítaná  od potvrdenia objednávky nájomcovi e- mailovou formou. V prípade dočasnej absencie objednaného produktu na sklade je táto informácia uvedená na webovej stránke prenajímateľa.

Predmet nájmu môže byť doručený nájomcovi viacerými spôsobmi aktuálne uvedenými na webovej stránke prenajímateľa. Nájomca má možnosť voľby spôsobu doručenia predmetu nájmu. Pre nájomcov na území Slovenskej republiky je možné si prevziať predmet nájmu osobne v showroome prenajímateľa na adrese Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava. (ďalej ako „SHOWROOM“).

V prípade doručovania predmetu nájmu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti je nájomca  povinný predmet nájmu prevziať od kuriérskej spoločnosti, v prípade osobného odberu v dohodnutom termíne a na adrese uvedenej v objednávke.

V prípade neprevzatia predmetu nájmu od kuriérskej spoločnosti je prenajímateľ oprávnený účtovať si náklady spojené s doručením predmetu nájmu. Výšku nákladov je prenajímateľ oprávnený si jednostranne započítať s prvou uhradenou platbou nájomcu.

Predmet nájmu sa považuje za prevzatý nájomcom okamihom, keď nájomca, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednávky.

Po prevzatí predmetu nájmu je nájomca povinný skontrolovať správnosť, kompletnosť a neporušenosť predmetu nájmu. Svojím podpisom na dodacom liste nájomca potvrdzuje správnosť druhu a množstva prebratého predmetu nájmu a jeho neporušený obal. Pokiaľ má zásielka niektorú z uvedených vád je nájomca povinný neprevziať zásielku, napísať e- mail na service@bikeup.rent do 24 hodín a obratom obdrží zápis o škode na zásielke, ktorá bude posúdená a sprocesovaný prenajímateľom do 3 pracovných dní od prijatia e-mailu. Neskoršie reklamácie tohto druhu nebudú prenajímateľom uznané.

Reklamačné konanie

V prípade nedoručenia predmetu nájmu kuriérskou spoločnosťou v dohodnutej lehote je nájomca oprávnený kontaktovať prenajímateľa e-mailom na service@bikeup.rent a prenajímateľ bude nedodanie predmetu nájmu bezodkladne riešiť s kuriérskou spoločnosťou a nájomcu informovať.

V prípade dodania predmetu nájmu v stave nezodpovedajúcom deklarovanému stavu (chýbajúca niektorá časť, zjavné poškodenia) je nájomca oprávnený túto vadu reklamovať e-mailom na adrese service@bikeup.rent. Na preukázanie vady je nevyhnutné doloženie fotodokumentácie predmetu nájmu. V prípade oprávnenej reklamácie bude nájomcovi zaslaný chýbajúci diel, príp. nový predmet nájmu po posúdení reklamovanej vady. 

Všetky poškodenia a pripomienky týkajúce sa prenajatého predmetu nájmu musia byť nájomcom uplatnené najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia, v ktorej je možné odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu.  Na neuplatnené, resp. neskôr uplatnené poškodenia predmetu nájmu nebude prenajímateľ prihliadať a budú považované za poškodenia spôsobené nájomcom.

V prípade, ak nájomca po prevzatí predmetu nájmu zistí, že mu predmet nájmu nevyhovuje, je oprávnený v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa jeho prevzatia požiadať o vrátenie predmetu nájmu a vrátiť ho prenajímateľovi do 14 kalendárnych dní odo dňa jeho prevzatia. V tejto situácii bude Nájomníkovi účtovaný poplatok za dopravu predmetu, a to dvakrát: raz za dopravu predmetu nájmu k nájomníkovi a podruhé za dopravu predmetu nájmu od nájomníka späť.

V prípade ak predmet nájmu počas jeho užívania bude vykazovať vady nezlučiteľné s účelom užívania, na ktorý je určený, nájomca je oprávnený vadu reklamovať e-mailom na adrese service@bikeup.rent. Vada bude posúdená prenajímateľom a v lehote 14 dní bude nájomca informovaný o spôsobe vyriešenia reklamácie.

III. Nájomné a iné poplatky

Nájomca zodpovedá za to, že prenajímateľovi zaplatí poplatky obsiahnuté v cenníku, ktorý je aktuálne platný v čase uzatvorenia zmluvy. Nájomné je účtované ako mesačné nájomné, pričom výška dohodnutého mesačného nájomného vychádza z cenových podmienok nájmu pre príslušný druh prenajatého predmetu nájmu, platných v deň uzatvorenia zmluvy. 

Nájomca je oprávnený zaplatiť nájomné na obdobie 6, resp. 12 kalendárnych mesiacov vopred, pokiaľ dôjde k ukončeniu nájmu pred uplynutím doby uhradeného nájomného, uhradené nevyčerpané nájomné sa nájomcovi nevracia, bude mu prevedené do jeho kreditu, ktorý je oprávnený si vyčerpať v lehote 36 kalendárnych mesiacov. Uplynutím 36 kalendárnych mesiacov nevyčerpaný kredit prepadne v prospech prenajímateľa.   

V prípade ukončenia nájmu je nájomca povinný uhradiť manipulačný poplatok spojený s  ukončením doby nájmu. Výška manipulačného  poplatku je uvedená v cenníku. 

V prípade výmeny predmetu nájmu za iný predmet nájmu, nebude nájomníkovi účtovaný žiadný manipulačný poplatok. 

V prípade výmeny predmetu nájmu pred uplynutím lehoty 36 mesiacov za účelom naplnenia článku IX bod 1 začína každou výmenou plynúť nová 36 mesačná lehota. Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať manipulačný poplatok spojený s neopodstatnenou viacnásobnou výmenou predmetu nájmu, avšak len po predchádzajúcom upozornení nájomcu.

Realizácia platieb a platenie nájomného 

Platby nájomného, ako aj prípadných iných poplatkov budú realizované cez spolupracujúcu platobnú bránu prostredníctvom bezpečne a diskrétne uloženej platobnej karty nájomcu, oprávňujúcej prenajímateľa k stiahnutiu mesačného nájmu a to od účinnosti nájomnej zmluvy až do ukončenia nájomného vzťahu.

Prenajímateľ je oprávnený, okrem dohodnutého mesačného nájmu, stiahnuť z platobnej karty všetky poplatky v zmysle aktuálne platného cenníka zverejneného na webovej stránke prenajímateľa.

V prípade, ak počas doby nájmu dôjde k neuhradeniu nájomného z dôvodu zamietnutiu platby nájomcu z jeho uloženej platobnej karty, prípadne dôjde počas doby nájmu k skončeniu platnosti platobnej karty, bude prenajímateľom odoslaný nájomcovi e-mail s informáciou o zamietnutí platby spolu s dôvodom zamietnutia. Pokiaľ 

nebude zaplatená platba mesačného nájomného nasledujúcou mesačnou platbou a to najneskôr v lehote 5 pracovných dní pred splatnosťou nasledujúceho mesačného nájomného, bude nájomcovi odoslaná spoplatnená písomná upomienka na zaplatenie, spolu s uplatnením zákonného úroku z omeškania. Pokiaľ nedôjde k zaplateniu omeškaného nájomného ani na základe zaslanej písomnej upomienky (e-mailom), je oprávnený prenajímateľ odstúpiť od zmluvy. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú momentom doručenia oznámenia o odstúpení na e-mailovú adresu nájomcu. 

IV. Predobjednávky

Prenajímateľ bude priebežne v budúcnosti zavádzať do svojej ponuky nové modelové rady predmetu nájmu, o ktorých bude klientov informovať na svojej webovej stránke. Na novú modelovú radu je možné realizovať predobjednávku, pričom od momentu realizácie predobjednávky až do momentu potvrdenia doručenia predmetu nájmu je možné predobjednávku bezplatne zrušiť. Nájomcovi bude vrátená prvá uhradená platba po odpočítaní nákladov spojených so službami platobnej brány vo výške 1 EUR.

Jednotlivé položky a očakávaný termín ich dodania, na ktoré je možné uplatniť predobjednávku, budú pravidelne aktualizované na webovej stránke prenajímateľa. 

V. Práva a povinnosti nájomcu 

 1. Nájomca je oprávnený využívať predmet nájmu výlučne na účel, na ktorý je určený, s prihliadnutím na vekovú kategóriu dieťaťa, pre ktorého je určený. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené nenáležitým zabezpečením predmetu nájmu, ako aj za škody spôsobené jeho užívaním, ktoré je v rozpore s účelom, na ktorý je bicykel určený. Nájomca nie je oprávnený vykonávať akékoľvek zmeny a úpravy na konštrukcii predmetu nájmu. 
 2. Nájomca má možnosť doobjednania si náhradných dielov, ako aj doplnkov k predmetu nájmu cez jeho zriadený osobný profil a uhradiť za ne nájomné spôsobom, akým sa realizuje úhrada nájomného. Náhradné diely budú nájomcovi doručené kuriérskou spoločnosťou spolu s návodom na ich montáž. Náhradné diely sa uhradením nájomného stávajú vlastníctvom nájomcu.
 3. Nájomca má možnosť objednať si u prenajímateľa na jeho webovej stránke servis na predmete nájmu vrátane náhradných dielov potrebných k realizácii servisu. Servis a náhradné diely budú účtované podľa cenníka uvedeného na webovej stránke prenajímateľa.
 4. Nájomca, ktorý má riadne uhradené poistenie, hradí pri servise predmetu nájmu výlučne cenu dopravy. V prípade pochybností prenajímateľa o oprávnenosti objednaných náhradných dielov je prenajímateľ oprávnený vyžiadať si fotodokumentáciu predmetu nájmu za účelom posúdenia oprávnenosti nároku nájomcu na objednaný náhradný diel.

a povinnosti prenajímateľa

 1. Prenajímateľ zostáva počas celej doby nájmu vlastníkom predmetu nájmu. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu na dočasné užívanie v dobrom technickom stave v súlade s účelom, na ktorý je určený.
 2. Prenajímateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za poškodenie užívateľa predmetu nájmu. 
 3. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku v prípade oprávnenej pochybnosti prenajímateľa o dôveryhodnosti nájomcu. Prvá platba nájomného bude v tomto prípade vrátená objednávateľovi.

VI. Predaj príslušenstva

 1. Prenajímateľ na svojej webovej stránke poskytuje nájomcom možnosť zakúpiť si príslušenstvo k predmetu nájmu (napr. helmy, rukavice, grip, atď.). Na predaj príslušenstva sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich predaj tovaru na internetovom obchode.

VII. Poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata predmetu nájmu a zodpovednosť za škodu

 1. Nájomca je povinný dbať, aby nedošlo k zničeniu, poškodeniu, strate, alebo odcudzeniu bicykla.
 2. Za akékoľvek škody na predmete nájmu vzniknuté počas doby nájmu zodpovedá nájomca a ich náhrada bude riešená nasledovne : 
 3. malé škrabance, ktoré nepoškodia integritu rámu/dielu spôsobené bežným užívaním bicykla nepodliehajú dodatočnej poplatkovej povinnosti,
 4. za poškodenie jednotlivých dielov sa bude účtovať poplatok za jednotlivý diel a cena opravy v zmysle aktuálne platného cenníku,
 5. za celkové zničenie bicykla je prenajímateľ oprávnený účtovať zaplatenie nájomného až do skončenia dohodnutej doby nájmu. Zostávajúce nájomné do skončenia dohodnutej doby nájmu môže byť nájomcom uhradené jednorázovou splátkou,
 6. v prípade odcudzenia bicykla je prenajímateľ oprávnený účtovať zaplatenie nájomného až do skončenia dohodnutej doby nájmu. Zostávajúce nájomné do skončenia dohodnutej doby nájmu môže byť nájomcom uhradené jednorázovou splátkou.

VIII. Poistenie 

 1. Nájomca má možnosť si predmet nájmu poistiť, pričom má možnosť vybrať niektorý z balíkov poistenia uvedený na webovej stránke prenajímateľa. Výška poistného je uvedená v aktuálnom cenníku a v prípade záujmu nájomcu o poistenie sa toto zarátava do výšky mesačného nájmu. 
 2. Poistným je kryté drobné poškodenie predmetu nájmu, celkové poškodenie predmetu nájmu so spoluúčasťou nájomcu, ako aj krádež predmetu nájmu so spoluúčasťou nájomcu.
 3. V prípade celkového poškodenia predmetu nájmu je povinnosťou nájomcu vrátiť do prenajímateľovi a to bez zbytočného odkladu po celkovom poškodení. Po vrátení predmetu nájmu a uhradení spoluúčasti v zmysle aktuálneho cenníka mu bude zaslaný nový predmet nájmu.
 4. V prípade odcudzenia predmetu nájmu je povinnosťou nájomcu doložiť prenajímateľovi hlásenie z policajného útvaru o odcudzení predmetu nájmu. Po uhradení spoluúčasti v zmysle aktuálneho cenníka bude nájomcovi zaslaný nový predmet nájmu. V prípade odcudzenia predmetu nájmu a nedoloženia hlásenia z policajného útvaru o odcudzení je nájomca povinný jednorázovo uhradiť celú zostávajúcu výšku nájmu.    

IX. Vrátenie predmetu nájmu 

 1. Dňom a časom uplynutia 36 kalendárnych mesiacov a uhradením 36-teho mesačného nájomného dochádza medzi prenajímateľom a nájomcom k uzatvoreniu kúpno-predajnej zmluvy a nájomca sa stáva vlastníkom predmetu nájmu  za súčasného splnenia podmienky, že nájomca nemá vo vzťahu k prenajímateľovi akékoľvek záväzky na nájomnom, ani na iných poplatkoch. Pre vylúčenie pochybností platí, že akékoľvek ustanovenia o záručnej dobe pri kúpnej zmluve sa pre tento prípad nebudú aplikovať.  
 2. V prípade vrátenia predmetu nájmu a jeho výmeny za iný predmet nájmu sa bude postupovať rovnakým spôsobom ako pri dodaní predmetu nájmu a to prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Všetky poplatky sú uvedené v článku III.
 3. Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na bežné opotrebenie predmetu nájmu spojené s jeho riadny užívaním. 

X. Skončenie nájmu

 1. Nájom bicykla sa končí dňom uvedeným v zmluve. Prenajímateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitým účinkom za týchto podmienok :
 2. ak je nájomca v omeškaní s platením nájomného a neuhradí dlžné nájomné ani na základe dodatočne zaslanej výzvy na jeho úhradu,
 3. pri závažnom porušení ustanovení zmluvy, alebo Všeobecných obchodných podmienok,
 4. v prípade zániku prenajímateľa,
 5. v prípade zániku nájomcu

Nájom bicykla zaniká aj pri jeho zničení, strate, alebo odcudzení.

XI. Záverečné ustanovenia 

 1. Vzájomné práva a povinnosti medzi prenajímateľom a nájomcom sa riadia zmluvou, týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, občianskym zákonníkom, platnými slovenskými právnymi predpismi.
 2. Týmito podmienkami sa spravuje každá zmluva, ktorú uzatvoria zmluvné strany v súvislosti s nájmom bicyklov.