Spracovanie osobných údajov

V súlade s poskytovaním našich produktov a služieb pracujeme s niektorými vašimi osobnými údajmi. Uvedomujeme si dôležitosť ich ochrany, preto pri ich spracúvaní postupujeme zodpovedne a výhradne v súlade s platnou legislatívnou.

V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ďalej len "Nariadenie") by sme vás radi informovali o tom,

 • aké osobné údaje zhromažďujeme
 • na aké účely osobné údaje využívame
 • či a komu ich poskytujeme
 • aké práva máte v súvislosti so spracovaním svojích osobných údajov
 • akým spôsobom tieto práva u nás môžete uplatniť

Naše kontaktné údaje v záležitostiach ochrany osobných údajov

Naša spoločnosť (BikeUP s.r.o., IČO: 50257391) vystupuje ako správca osobných údajov. Preto sme povinní oznámiť vám celý rad informácií o tom, ako s vašimi údajmi nakladáme. Ak však budete mať i napriek tomu otázky alebo budete chcieť uplatniť svoje práva vo veciach spracúvania osobných údajov, obráťte sa prosím na našu Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov:

elektronický kontakt:
hello@bikeup.rent

písomný kontakt:
BikeUP s.r.o.
Vajnorská 136/A
831 04 Bratislava
Slovakia

Aké osobné údaje spracúvame?

 • identifikačné údaje (meno a priezvisko, prípadne firma, IČO, DIČ, IČ DPH, nami vytvorené ID)
 • adresné údaje (kraj, vaša e-mailová adresa, telefón)

Účely využitia osobných údajov

 • Na spracovania predplatného, objednávok a pohladáviek
 • Na účely komunikácie s našími uživateľmi
 • Na účely marketingu

Využívanie cookies nájdete na nasledújúcom odkaze

Cookies

Osobné údaje, ktoré získavame inak než priamo od vás

V rámci spoločných kampaní môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj my a pre účely kampaní, prípadne pre účely riadneho splnenia zmluvy a môžeme ich kombinovať.
V prípade, že vaše osobné údaje budú predané inému subjektu, budeme vás o tom vopred informovať vrátane uvedenia toho, komu osobné údaje predávame. Taktiež ak niekto predá vaše osobné údaje nám, musí vás o tom rovnako vopred informovať.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje spracúvame v Slovenskej republike, prípadne v členských štátoch EÚ. Do tretích krajín mimo EÚ osobné údaje neprenášame.

Vaše práva v súvislosti s tým, že spracúvame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame korektným a transparentným spôsobom, v súlade s právnymi predpismi. Ďalej uvádzame vaše práva, ktoré vám vznikli v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa vás ako tzv. dotknutej osoby. Ďalej máte právo získať od nás potvrdenia, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú či nie sú spracúvané, a ak je to tak, máte právo vyžiadať si kópiu týchto osobných údajov.

Prípadné kópie osobných údajov vám môžu byť poskytnuté elektronicky vo forme, ktorá sa bežne používa. Na účel overenia totožnosti osoby požadujúcej prístup k osobným údajom musíme trvať na opatreniach overenia vašej totožnosti.

Právo na opravu osobných údajov

Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“)

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, za predpokladu, že je daný ktorýkoľvek z ďalej uvedených dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo spracúvané (viď jednotlivé účely spracúvania uvedené v kapitole 3);
 • odvolali ste vami udelený súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracúvané a súčasne neexistuje žiadny ďalší právny dôvod spracúvania (napr. naša povinnosť spracúvať tieto osobné údaje spôsobom nám uloženým právnym predpisom),
 • vzniesli ste námietky proti spracúvaniu a vyšlo najavo, že na našej strane neexistujú žiadne dostatočné oprávnené záujmy, pre ktoré by sme mali právo tieto osobné údaje spracúvať,
 • osobné údaje boli spracúvané protiprávne,
 • osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje,

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania, a to v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov:

 • ak napadnete správnosť osobných údajov (v takomto prípade odporúčame skôr využiť právo na ich opravu
 • spracúvanie je protizákonné, ale odmietate vymazanie takýchto osobných údajov,
 • ak nás požiadate, môžeme vaše vybrané osobné údaje spracúvať i potom, keď už nie sú potrebné na účel, pre ktorý ste nám ich poskytli (napr. v súvislosti s uplatnením nároku pri súde, ku ktorému spracúvané osobné údaje potrebujete),
 • ak namietate voči spracúvaniu, pričom nie je jasné, či náš oprávnený záujem prevažuje nad vašimi oprávnenými záujmami.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a prípadne právo preniesť tieto údaje inému subjektu, bez toho, že by sme vám v tom bránili.

Máte rovnako právo požiadať nás o prenesenie svojich osobných údajov inému subjektu, ktorý vystupuje v roli tzv. prevádzkovateľa osobných údajov, ak to bude technicky možné.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely, ktoré takýto súhlas vyžadujú, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom náších kontaktných údajov

Ako môžete uplatniť svoje práva

Ako právo uplatniť

Svoje práva na ochranu osobných údajov môžete uplatniť písomne alebo elektronicky

Upozorňujeme na to, že na účel overenia vašej totožnosti budeme brať ohľad na žiadosť, ktorú ste:

 • odoslali doporučeným listom alebo
 • odoslali z e-mailovej adresy, ktorá je evidovaná priamo na vašu osobu.

Informácie o vybavení žiadostí, či námietok a prijatých opatreniach

Na vaše žiadosti, námietky a iné podanie budeme reagovať čo najrýchlejšie, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti či námietky vás budeme informovať o prijatých opatreniach alebo o tom, prečo sme vašej žiadosti či námietke nevyhoveli. Ak bude vybavenie obzvlášť zložité alebo dostaneme veľký počet žiadostí, môžeme uvedenú lehotu predĺžiť až o dva mesiace, o čom vás musíme informovať už v priebehu prvého mesiaca a uviesť dôvody pre odklad.