Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele pro nájem jízdních kol a prodej příslušenství

Úvodní ustanovení

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se řídí právní vztahy mezi společností BikeUP s.r.o. se sídlem Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava – městská část Staré Město, IČO : 50 257 391, zap. v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 110979/B jako pronajímatelem a fyzickou osobou jako nájemcem.

I. Uzavření a doba platnosti smlouvy

Smlouva o nájmu kola je uzavřena elektronicky, podepsáním Smlouvy o nájmu kola, postupem uvedeným na internetové stránce www.bikeup.rent, a tímto dnem zároveň nabývá i účinnosti (dále jen „smlouva“). Uzavřením smlouvy postupuje pronajímatel nájemci právo na užívání kola (dále také jako „předmět nájmu“) na dobu maximálně 36 měsíců. Uzavřením smlouvy vyslovuje nájemce svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

II. Dodání a převzetí předmětu nájmu

Pronajímatel je povinen dodat předmět nájmu ve lhůtě a na adresu uvedenou nájemcem při potvrzení objednávky. V případě, že je předmět nájmu na skladě, doba dodání je 3 dny (72 hod) - počítáno od potvrzení objednávky nájemci e-mailovou formou. V případě dočasné absence objednaného produktu na skladě, je tato informace uvedena na webové stránce pronajímatele.
Předmět nájmu může být doručen nájemci vice způsoby aktuálně uvedenými na webové stránce pronajímatele. Nájemce má možnost zvolit si způsob doručení předmětu nájmu. Pro nájemce na území Slovenské republiky je možné si převzít předmět nájmu osobně v showroomu pronajímatele na adrese Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava. (dále jako “SHOWROOM”).
V případě doručení předmětu nájmu prostřednictvím kurýrské společnosti je nájemce povinný předmět nájmu převzít od kurýrské společnosti, v případě osobního odběru v dohodnutém termínu a na adrese uvedené v objednávce.
V případě nepřevzetí předmětu nájmu od kurýrní společnosti je pronajímatel oprávněn účtovat si náklady spojené s doručením předmětu nájmu. Výši nákladů je pronajímatel oprávněn si jednostranně započítat s první uhrazenou platbou nájemce.
Předmět nájmu se považuje za převzatý nájemcem v okamžiku, kdy nájemce nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednávky.
Po převzetí předmětu nájmu je nájemce povinen zkontrolovat správnost, kompletnost a neporušenost předmětu nájmu. Svým podpisem na dodacím listu nájemce potvrzuje správnost druhu a množství převzatého předmětu nájmu a jeho neporušený obal. Pokud má zásilka některou z uvedených vad, je nájemce povinen nepřevzít zásilku, napsat e-mail na service@bikeup.rent do 24 hodin a obratem obdrží zápis o škodě na zásilce, která bude posouzena a zprocesována pronajímatelem do 3 pracovních dnů od přijetí mailu. Pozdější reklamace tohoto druhu nebudou pronajímatelem uznány.
Reklamační řízení
V případě nedoručení předmětu nájmu kurýrní společností ve sjednané lhůtě je nájemce oprávněn kontaktovat pronajímatele e-mailem na service@bikeup.rent a pronajímatel bude nedodání předmětu nájmu neprodleně řešit s kurýrní společností a nájemce informovat.
V případě dodání předmětu nájmu ve stavu neodpovídajícím deklarovanému stavu (chybějící některá část, zjevná poškození) je nájemce oprávněn tuto vadu reklamovat e-mailem na adresu service@bikeup.rent. K prokázání vady je nezbytné doložení fotodokumentace předmětu nájmu. V případě oprávněné reklamace bude nájemci zaslán chybějící díl, příp. nový předmět nájmu po posouzení reklamované vady.
Veškerá poškození a připomínky týkající se pronajatého předmětu nájmu musí být nájemcem uplatněny nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení, ve které je možné odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu. Na neuplatněná, resp. později uplatněná poškození předmětu nájmu nebude pronajímatel přihlížet a budou považována za poškození způsobená nájemcem.
V případě, že nájemce po převzetí předmětu nájmu zjistí, že mu předmět nájmu nevyhovuje, je oprávněn jej ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne převzetí požádat o vrácení předmětu nájmu a vrátit ho pronajímateli do 14 kalendářních dní ode dne jeho převzetí. V této situaci bude Nájemníkovi účtován poplatek za dopravu předmětu, a to dvakrát: jednou za dopravu předmětu nájmu k nájemníkovi a podruhé za dopravu předmětu nájmu od nájemníka zpět.
V případě, že předmět nájmu během jeho užívání bude vykazovat vady neslučitelné s účelem užívání, ke kterému je určen, je nájemce oprávněn vadu reklamovat e-mailem na adresu service@bikeup.rent. Vada bude posouzena pronajímatelem a ve lhůtě 14 dnů bude nájemce informován o způsobu vyřešení reklamace.

III. Nájemné a jiné poplatky

Nájemce odpovídá za to, že pronajímateli zaplatí poplatky obsažené v ceníku, který je aktuálně platný v době uzavření smlouvy. Nájemné je účtováno jako měsíční nájemné, přičemž výše dohodnutého měsíčního nájemného vychází z cenových podmínek nájmu, pro příslušný druh pronajatého předmětu nájmu, platných v den uzavření smlouvy.
Nájemce je oprávnění zaplatit nájemné na období 6, resp. 12 kalendářních měsíců předem, pokud dojde k ukončení nájmu před uplynutím doby uhrazeného nájemného, uhrazené nevyčerpané nájemné se nájemci nevrací, bude mu převedené do jeho kreditu, který je oprávněný si vyčerpat ve lhůtě 36 kalendářních měsíců. Uplynutím 36 kalendářních měsíců nevyčerpaný kredit propadne ve prospěch pronajímatele.
V případě ukončení nájmu je nájemce povinen uhradit manipulační poplatek spojený s ukončením doby nájmu. Výše manipulačního poplatku je uvedena v ceníku.
V případě výměny předmětu nájmu za jiný předmět nájmu, nebude nájemci účtován žádný manipulační poplatek.
V případě výměny předmětu nájmu před uplynutím lhůty 36 měsíců za účelem naplnění článku IX bod 1 začíná každou výměnou plynout nová 36měsíční lhůta. Pronajímatel si vyhrazuje právo požadovat manipulační poplatek spojený s neopodstatněnou vícenásobnou výměnou předmětu nájmu, avšak jen po předcházejícím upozornění nájemce.

Realizace plateb a placení nájemného

Platby nájemného, ​​jakož i případných jiných poplatků, budou realizovány přes spolupracující platební bránu, prostřednictvím bezpečně a diskrétně uložené platební karty nájemce, opravňující pronajímatele ke stažení měsíčního nájmu, a to od účinnosti nájemní smlouvy až do ukončení nájemného vztahu.
Pronajímatel je oprávněn, kromě dohodnutého měsíčního nájmu, stáhnout z platební karty veškeré poplatky ve smyslu aktuálně platného ceníku zveřejněného na webové stránce pronajímatele.
V případě, že během doby nájmu dojde k zamítnutí platby nájemce z jeho uložené platební karty, případně dojde během doby nájmu ke skončení platnosti platební karty, bude pronajímatelem odeslán nájemci e-mail s informací o zamítnutí platby spolu s důvodem zamítnutí. Pokud nebude zaplacena platba měsíčního nájemného následující měsíční platbou, a to nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před splatností následujícího měsíčního nájemného,​​bude nájemci odeslána písemná upomínka k zaplacení, spolu s uplatněním zákonného úroku z prodlení. Pokud nedojde k zaplacení zpožděného nájemného ani na základě zaslané písemné upomínky (e-mailem), je oprávněn pronajímatel odstoupit od smlouvy. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají momentem doručení oznámení o odstoupení na e-mailovou adresu nájemce.

IV. Předobjednávky

Pronajímatel bude průběžně v budoucnosti zavádět do své nabídky nové modelové řady předmětu nájmu, o kterých bude klienta informovat na své webové stránce. Na novou modelovou řadu je možné realizovat předobjednávku, přičemž od momentu realizace předobjednávky až do momentu potvrzení doručení předmětu nájmu je možné předobjednávku bezplatně zrušit. Nájemci bude vrácena první uhrazená platba po odpočítání nákladů spojených se službami platební brány ve výšce 1 EUR. Jednotlivé položky a očekávaný termín jejich dodání, na které je možné uplatnit předobjednávku, budou pravidelně aktualizované na webové stránce pronajímatele.

V. Práva a povinnosti nájemce

Nájemce je oprávněn využívat předmět nájmu výlučně k účelu, ke kterému je určen s přihlédnutím k věkové kategorii dítěte, pro kterého je určen. Nájemce odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené nenáležitým zabezpečením předmětu nájmu, jakož i za škody způsobené jeho užíváním, které je v rozporu s účelem, k němuž je kolo určeno. Nájemce není oprávněn provádět jakékoli změny a úpravy na konstrukci předmětu nájmu.
Nájemce má možnost doobjednání náhradních dílů, jakož i doplňků k předmětu nájmu přes jeho zřízený osobní profil a uhradit za ně nájemné způsobem, jakým se realizuje úhrada nájemného. Náhradní díly budou nájemci doručeny kurýrní společností spolu s návodem na jejich montáž. Náhradní díly a doplňky se uhrazením nájemného stávají vlastnictvím nájemce.
Nájemce má možnost objednat si u pronajímatele na jeho webové stránce servis na předmětu nájmu včetně náhradních dílů potřebných k realizaci servisu. Servis a náhradní díly budou účtované podle ceníku uvedeného na webových stránkách pronajímatele.
Nájemce, který má řádně uhrazené pojištění, hradí při servisu předmětu nájmu výlučně cenu dopravy. V případě pochybností pronajímatele o oprávněnosti objednaných náhradních dílů je pronajímatel oprávněný vyžádat si fotodokumentaci předmětu nájmu za účelem posouzení oprávněnosti nároku nájemce na objednaný náhradní díl.

 a povinnosti pronajímatele

1. Pronajímatel zůstává po celou dobu nájmu vlastníkem předmětu nájmu. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci předmět nájmu k dočasnému užívání v dobrém technickém stavu v souladu s účelem, k němuž je určen.
2. Pronajímatel nenese jakoukoliv zodpovědnost za poškození uživatele předmětu nájmu.
3. Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě oprávněné pochybnosti pronajímatele o důvěryhodnosti nájemce. První platba nájemného bude v tomto případě vrácená objednavateli.

VI. Prodej příslušenství

Pronajímatel na své webové stránce poskytuje nájemcům možnost zakoupit si příslušenství k předmětu nájmu ( např. helmy, rukavice, grip, atd.) Na prodej příslušenství se vztahuje ustanovení všeobecně závazných právních předpisů upravujících prodej zboží na internetovém obchodě.

VII. Poškození, zničení, odcizení, ztráta předmětu nájmu a odpovědnost za škodu

1. Nájemce je povinen dbát, aby nedošlo ke zničení, poškození, ztrátě nebo odcizení kola.
2. Za jakékoli škody na předmětu nájmu vzniklé během doby nájmu odpovídá nájemce a jejich náhrada bude řešena následovně:
malé škrábance, které nepoškodí integritu rámu/dílu způsobené běžným užíváním kola, nepodléhají dodatečné poplatkové povinnosti,
za poškození jednotlivých dílů se bude účtovat poplatek za jednotlivý díl a cena opravy ve smyslu aktuálně platného ceníku,
za celkové zničení kola je pronajímatel oprávněn účtovat zaplacení nájemného až do skončení dohodnuté doby nájmu. Zbývající nájemné, do skončení dohodnuté doby nájmu, může být nájemcem uhrazeno jednorázovou splátkou,
v případě odcizení kola je pronajímatel oprávněn účtovat zaplacení nájemného až do skončení dohodnuté doby nájmu. Zbývající nájemné, do skončení dohodnuté doby nájmu, může být nájemcem uhrazeno jednorázovou splátkou. 

VIII. Pojištění

Nájemce má možnost si předmět nájmu pojistit, přičemž má možnost vybrat některý z balíků pojištění uvedený na webové stránce pronajímatele. Výše pojistného je uvedena v aktuálním ceníku, a v případě zájmu nájemce o pojištění se toto započítává do výše měsíčního nájmu.
Pojistným je kryto drobné poškození předmětu nájmu, celkové poškození předmětu nájmu se spoluúčastí nájemce, jakož i krádež předmětu nájmu se spoluúčastí nájemce.
V případě celkového poškození předmětu nájmu je povinností nájemce vrátit ho pronajímateli, a to bez zbytečného odkladu po celkovém poškození. Po vrácení předmětu nájmu a uhrazení spoluúčasti, ve smyslu aktuálního ceníku, mu bude zaslán nový předmět nájmu.
V případě odcizení předmětu nájmu je povinností nájemce doložit pronajímateli hlášení z policejního útvaru o odcizení předmětu nájmu. Po uhrazení spoluúčasti, ve smyslu aktuálního ceníku, bude nájemci zaslán nový předmět nájmu. V případě odcizení předmětu nájmu a nedoložení hlášení z policejního útvaru o odcizení, je nájemce povinen jednorázově uhradit celou zbývající výši nájmu.

IX. Vrácení předmětu nájmu

Dnem a časem uplynutí 36 kalendářních měsíců a uhrazením 36-tého měsíčního nájemného, dochází mezi pronajímatelem a nájemcem k uzavření kupně-prodejní smlouvy a nájemce se stává vlastníkem předmětu nájmu za současného splnění podmínky, že nájemce nemá ve vztahu k pronajímateli jakékoli závazky na nájemném, ani na jiných poplatcích. Pro vyloučení pochybností platí, že jakákoli ustanovení o záruční době u kupní smlouvy se pro tento případ nebudou aplikovat.
V případě vrácení předmětu nájmu a jeho výměny za jiný předmět nájmu, se bude postupovat stejným způsobem jako při dodání předmětu nájmu, a to prostřednictvím kurýrní společnosti. Všechny poplatky jsou uvedené v článku III.
Nájemce je povinný vrátit předmět nájmu ve stavu v jakém ho převzal, s přihlídnutím na běžné opotřebení předmětu nájmu spojené s jeho řádným užíváním.

X. Ukončení nájmu

1.   Nájem kola končí dnem uvedeným ve smlouvě. Pronajímatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s okamžitým účinkem za těchto podmínek:
je-li nájemce v prodlení s placením nájemného a neuhradí dlužné nájemné ani na základě dodatečně zaslané výzvy k jeho úhradě,
při závažném porušení ustanovení smlouvy, nebo Všeobecných obchodních podmínek,
v případě zániku pronajímatele,
v případě zániku nájemce
Nájem kola zaniká i při jeho zničení, ztrátě nebo odcizení.

XI. Závěrečná ustanovení

1.   Vzájemná práva a povinnosti mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí smlouvou, těmito všeobecnými obchodními podmínkami, občanským zákoníkem a platnými slovenskými právními předpisy.
2.   Těmito podmínkami se řídí každá smlouva, kterou uzavřou smluvní strany v souvislosti s nájmem jízdních kol.